Klasa 6

Pobierz plik

Klasa 5

Pobierz plik

Klasa 4

Pobierz plik

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
NA LEKCJACH RZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.

           Ocenianiu podlegają:

ü  testy sprawdzające po każdym dziale materiału;

ü  obserwacja pracy uczniów na lekcji

ü  odpytywanie ustne

ü  dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia)

ü  krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);

ü  udział w konkursach przedmiotowych

 

II. FORMY I METODY OCENIANIA

 • Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
 • Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
 • Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie podlegają poprawie.
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną może ją poprawiać w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on obowiązek napisania ich w terminach:
   - w przypadku jednodniowej nieobecności – podczas następnej lekcji
   - w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia – do 7 dni po powrocie do szkoły
   - przy dłuższych nieobecnościach – do 14 dni
 • Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

100% punktów i punkty dodatkowe – celujący

100% – 90% – bardzo dobry

89% – 75% – dobry

74% – 51% – dostateczny

50% – 31% – dopuszczający

30% – 0% – niedostateczny • Dwa razy w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów).
 • Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe.
 • Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych.
  • Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę semestralną  z tytułu bardzo dobrych wyników  na konkursie przedmiotowym.
  • Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.
  • Oceny na koniec półrocza i koniec roku szkolnego nie są średnią ocen cząstkowych.
  • Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.

     Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WSO.

Stosowane na zajęciach z przyrody środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki o tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze programy komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki  i pozostałe wyposażenie pracowni przyrodniczej.

 1. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,

- umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,

- proponuje nietypowe rozwiązania,

- osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje, problemy potrafi biegle  i samodzielnie używać sformułowań
   przyrodniczych,

- projektuje doświadczenia i je prezentuje,

- dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów naturalnych w przyrodzie,

- wyjaśnia je,

- rozwiązuje problemy.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, ponadto podejmuje udane próby rozwiązywania niektórych zadań
     i problemów z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,

- poprawnie używa podręczników z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz pomocy naukowych,

- właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- dostrzega wpływ przyrody na  życie i gospodarkę człowieka,

- proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,

- ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrody

- dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią  przyrodniczą.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,

- rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,

- posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej,

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy pomocy nauczyciela typowych zadań    i problemów,

- potrafi korzystać przy pomocy nauczyciela z innych źródeł wiedzy.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- w zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć,

- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – mapy, globusa,

- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody,

- posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są potrzebne do dalszego kształcenia,

- nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,   

- nie zna podstawowych określeń przyrodniczych

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  LOGO pppp

Statystyki

DzisiajDzisiaj1587
WczorajWczoraj2702
W tym tygodniuW tym tygodniu4289
W tym miesiącuW tym miesiącu28983
DotychczasDotychczas2343489

Wydarzenia

info :
Nie znaleziono opublikowanego łącza do komponentu iCagenda!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.