Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie

 na lata  2011- 2016.

 

1. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.)

b) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97, poz.674 z 2006 r. z późn.zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety

poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

(Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

2. Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej                          im. J. Baranowskiego na lata 2011-2016 został opracowany w oparciu o szczegółową analizę:

. kierunków polityki oświatowej państwa,

. kierunków rozwoju szkoły,

. potrzeb kadrowych rozpoznanych przez dyrektora szkoły,

. indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

. wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat,

. sugestii organu prowadzącego.

 

3. Główne problemy szkoły:

1) Zwiększenie liczby oddziałów klas młodszych w szkole.

2) Zwiększenie liczby dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

3)Wzrost zainteresowania rodziców nauczaniem w naszej szkole dzieci z orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Zwiększenie liczby dzieci z wadami wymowy.

5) Duża liczba dzieci wymagających pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej.

 

4. Wyniki analizy zasobów kadrowych szkoły oraz potrzeby szkoleniowe szkoły.

Z analizy dokumentacji akt osobowych nauczycieli i rozeznania ich  potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynika że:

1) 33 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

pedagogicznym a  jedna osoba legitymuje się wykształceniem licencjackim.

2) Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

3) Zdecydowana większość pedagogów (26 osób) to nauczyciele dyplomowani. Ponadto mamy

czterech  nauczycieli mianowanych, jednego  kontraktowego oraz dwóch stażystów.

4) Ze względu na konieczność stosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym coraz nowocześniejszych metod pracy, konieczne jest dokształcanie nauczycieli w tym zakresie.

6) W związku z koniecznością objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kolejnych latach

wszystkich uczniów wymagających takiej pomocy, celowe byłoby uzyskanie przez kolejnych

nauczycieli kwalifikacji z terapii pedagogicznej oraz innej specjalistycznej.

7) W związku z  problemami z jakimi borykają się uczniowie,  celowe byłoby uzyskanie kwalifikacji przez jednego nauczyciela z naszej szkoły z zakresu psychologii.

 

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

NA LATA 2011-2016

 

I. Cele Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Cel główny:

Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój

kadry pedagogicznej

 

Cele szczegółowe:

- doskonalenie posiadanych, aktualizacja wcześniej zdobytych oraz uzyskanie nowych

kwalifikacji,

- konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych, w praktyce dbanie o jakość procesu

nauczania-uczenia się oraz wychowania i opieki,

- rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych,

- koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

- integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych

celów,

- wzmocnienie komunikacji i współpracy nauczycieli i rodziców.

 

II. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

Nauczyciele naszej szkoły korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, głównie

korzystając z Internetu oraz biorąc udział w warsztatach szkoleniowych, konferencjach metodycznych, seminariach. Niektórzy wybierają kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe. 

Wymieniają doświadczenia z innymi nauczycielami, studiują literaturę fachową  oraz pracują                         w zespołach  przedmiotowych.                                                                                                                          

 

Planowane przez nauczycieli studia podyplomowe i kursy:

 

  • Studia podyplomowe z zakresu logopedii
  • Studia podyplomowe – psychologia
  • Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • Kursy doskonalące
  • Kontynuacja kształcenia językowego – wyższe poziomy
  • Studia magisterskie
  • Kurs organizacji pracy psychologiczno – pedagogicznej
  • Terapie pedagogiczne – praca z dziećmi z różnymi dysfunkcjami
  • Kursy poszerzające wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej
  • Kursy biblioterapeutyczne – leczenie poprzez książkę

 

 

III. Najczęściej wskazywane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego zakresy tematyczne, które powinny być planowane w ramach doskonalenia zawodowego.

 

1. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, nadpobudliwym, z ADHD,

niedostosowanym społecznie, dysfunkcyjnym.

2. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie potrzeb edukacyjnych.

3. Nowe aktywizujące metody pracy z uczniem.

4. Zachowania agresywne uczniów.

5. Wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu.

6. Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, profilaktyka problemowa.

7. Jak pracować z uczniem z orzeczeniem i opinią z Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej?

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole.

9. Emisja i higiena głosu.

10. Praca z uczniem  zdolnym.

11. Motywowanie uczniów do nauki.

12. Dyscyplina pracy w czasie lekcji.

13. Zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji zadań szkoły.

14. Wspierająca rola świetlicy i biblioteki w procesie wychowania.

15. Edukacja dzieci sześcioletnich w szkole.

16. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów.

17. Praca ze słabym uczniem.

18. Odpowiedzialność pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

 

IV. Inne tematy, które mogą być przedmiotem różnych form doskonalenia zawodowego

nauczycieli w latach 2011-2016.

 

1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na różnych przedmiotach.

2. Twórcze nauczanie.

3. Doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy.

4. Wdrażanie nowej podstawy programowej w II etapie edukacyjnym.

5. Eksperymenty i innowacje pedagogiczne.

6. Prowadzenie szkolnej strony internetowej.

7. Metody rozwijania u uczniów umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

8. Stałe doskonalenie w zakresie prawa oświatowego.

9. Zdobywanie umiejętności w pozyskiwaniu środków unijnych.

 

Uwaga!

Podstawową zasadą w realizacji planu doskonalenia zawodowego jest podejmowanie

różnych form przez 1-2 nauczycieli. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wiedzy,

umiejętności i materiałów z danego doskonalenia pozostałym nauczycielom na zebraniach

szkoleniowych rad pedagogicznych lub w ramach zespołów przedmiotowych.

 

V.Wewnątrzszkolne  Doskonalenie  Nauczycieli  ( WDN):

 

1.Konferencje samokształceniowe rady pedagogicznej.

2.Posiedzenia samokształceniowe zespołów przedmiotowych.

3.Obserwacja np. lekcji otwartych.

4.Hospitacje koleżeńskie.

5.Edukacja na odległość.

6.Studiowanie literatury – analiza zdarzeń krytycznych.

 

  

VI. Monitorowanie  Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

 

Wieloletni plan dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ma charakter

otwarty i będzie podlegał monitorowaniu  w celu określenia stopnia osiągnięcia założonych celów,  a także wprowadzenia innowacji i zmian.

Zmiany w Wieloletnim Planie Doskonalenia Zawodowego będą wprowadzane aneksem.

Nasi Partnerzy

 ko logo bip logo 2 blk herb Slawkowa blk men  logo cke

Statystyki

DzisiajDzisiaj200
WczorajWczoraj481
W tym tygodniuW tym tygodniu2445
W tym miesiącuW tym miesiącu12078
DotychczasDotychczas505927

Wydarzenia

info :
Published menu link to the component iCagenda not found!
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

home

Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie
ul. Browarna 55
41-260 Sławków

phone

tel: 32 29 31 039
fax: 32 26 09 856

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.